สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง กฟผ. กับบริษัทต่างๆ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับบริษัทต่างๆ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอสงวนความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0511_60-กทค.15.60-วาระ-4.12
ทช1003.10.0512_60-กทค.15.60-วาระ-4.13
ทช1003.10.0513_60-กทค.15.60-วาระ-4.14
ทช1003.10.0514_60-กทค.15.60-วาระ-4.15
ทช1003.10.0515_60-กทค.15.60-วาระ-4.16
ทช1003.10.0516_60-กทค.15.60-วาระ-4.17
ทช1003.10.0517_60-กทค.15.60-วาระ-4.18
ทช1003.10.0518_60-กทค.15.60-วาระ-4.19
ทช1003.10.0519_60-กทค.15.60-วาระ-4.20
ทช1003.10.0520_60-กทค.15.60-วาระ-4.21