NBTC Rights: สิทธิของผู้บริโภคด้านวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม

เว็บไซต์ NBTCRights เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และ นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยที่ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น นางสาวสุภิญญา เป็น กสทช. ในส่วนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสีบงและกิจการโทรทัศน์ ( กสท.) ขณะที่นายประวิทย์ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)

กสทช. ทั้งสองมีดำริให้มีการจัดทำเว็บไซต์ NBTCRights นี้ขึ้นเพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานของ กสทช. ที่มีอำนาจหน้าที่ในด้านการจัดสรรคลื่นความถี่ อันเป็นทรัพยากรพื้นฐานของการสื่อสารโทรคมนาคม สื่อกระจายเสียง (วิทยุ) และสื่อแพร่ภาพ (โทรทัศน์) ตลอดจนมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการสื่อสารเหล่านี้ ขณะเดียวกัน เว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ชมผู้ฟัง และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในกิจการทั้งสามด้านดังกล่าว

ทั้งนี้ ภารกิจของ กสทช. นั้นย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมในภาพรวมอยู่แล้ว ดังนั้นจึงควรที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สังคมสามารถเข้าถึงและติดตามตรวจสอบได้ โดยหวังว่า พื้นที่เล็กๆ นี้จะเป็นแบบอย่างของการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในขณะเดียวกัน การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาก็จะเอื้อให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลการทำงานของ กสทช. ได้สะดวก ก็จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้สังคมสามารถติดตามตรวจสอบการทำงานของ กสทช. ในฐานะองค์กรกำกับดูแลให้มีความโปร่งใส มีความรอบคอบรัดกุม เกิดการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการตัดสินใจทางนโยบายที่ตรงไปตรงมาบนหลักของเหตุผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

ช่องทางติดตามเพิ่มเติม: