ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ว่าด้วย การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 03 พฤษภาคม 2555

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชี


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 05 เมษายน 2555

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 04 เมษายน 2555

แก้คำผิด ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายบำเหน็จพนักงานและการสงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๘ ง วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕]


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 29 มีนาคม 2555

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นของเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 23 มีนาคม 2555

ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นของ ลสทช. พ.ศ. 2555


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 16 มีนาคม 2555

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 14 มีนาคม 2555

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยระยะเวลา หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 14 มีนาคม 2555

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕)


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 01 มีนาคม 2555

ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการจ่ายบำเหน็จพนักงานและการสงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน พ.ศ. 2555


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2555