ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 04 ธันวาคม 2555

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2555

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 26 ตุลาคม 2555

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ว่าด้วย การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 15 ตุลาคม 2555

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง พ.ศ. ๒๕๕๕


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 27 สิงหาคม 2555

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน และการปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนในตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. และพนักงานของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 27 สิงหาคม 2555

ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน และการปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนในตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. และพนักงานของสำนักงาน กสทช พ.ศ.2555


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 27 สิงหาคม 2555

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๕


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 10 สิงหาคม 2555

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 17 กรกฎาคม 2555

ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 17 กรกฎาคม 2555