ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในและกรอบอัตรากำลังของ สกทช. ฉบับที่ ๒


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 04 พฤษภาคม 2548

ระเบียบ กทช.ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของสำนักงาน กทช.พ.ศ.2548


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 01 เมษายน 2548

ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 01 มกราคม 2548

ระเบียบ กทช.ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในและกรอบอัตรากำลังของ สกทช. พ.ศ. ๒๕๔๘


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 01 มกราคม 2548

ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2548


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 01 มกราคม 2548

ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองของประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 01 มกราคม 2548

ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณของสำนักงานกทช. พ.ศ. 2548


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 01 มกราคม 2548

ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ


ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 01 มกราคม 2548

    หน้าที่

  • 1
  • 9
  • 10
  • 11