พิจารณาร่างประกาศค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.17 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แจ้งสงวนความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.1020_60-กสทช.17.60-วาระ-5.2.17