สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเส้นทาง สฟ. พิษณุโลก 2 – สฟ. แม่สอด

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.2 เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเส้นทาง สฟ. พิษณุโลก 2 – สฟ. แม่สอด  ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แจ้งสงวนความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวไว้ จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.1015_60-กสทช.-17.60-วาระ-5.2.2