ร่างประกาศหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.11 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1740 – 1785 / 1835 – 1880 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0893_60-กสทช.15.60-วาระ-5.2.11