บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.18 เรื่อง บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0838_60-กสทช.14.60-วาระ5.2.18