การขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งและใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0403_60-กทค.10.60-วาระ-4.3-1