การกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ ตามมาตรา 84 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ ตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0377_60-กทค.7.60-วาระ-4.2