เรื่องร้องเรียนกรณีถูกระงับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ทราบสาเหตุ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.16 เรื่องร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กรณีประสบปัญหาถูกระงับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ทราบสาเหตุ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยข้อความสงวนความเห็น ดังนี้

1------1003.10.0264_60----------.4.60-------------4.16