ผลตรวจสอบรายได้จากการให้บริการบนคลื่น 1800 ในช่วงประกาศมาตรการเยียวยาฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ผลการพิจารณาตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ 1800 MHz (เพิ่มความเห็นของกระทรวงการคลัง และ สตง.) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.0200_60----------.1.60--------------4.2