การออกอากาศแอนะล็อก, การจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ

ในการประชุมกสท.ครั้งที่ 37 วันจันทร์ที่ 8 ก.ย. 57 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้มีความเห็นต่างการพิจารณาอนุญาตหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ดังนี้
------------37---------------------------

พร้อมกันนี้ วาระที่ 4.21 เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก โดยที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติให้มีคำสั่งทางปกครองให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ฯ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. มติ กสท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยุติการนำช่องรายการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกที่สิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปมาออกอากาศในโครงข่ายของตนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ในฐานะ กสท.เสียงข้างมาก ได้แสดงความคติดเห็นพร้อมเหตุผลในการลงมติดังกล่าว ดังนี้
---------------------------------3-------37-57