ผลการตรวจสอบรายได้นำส่งรัฐจากการให้บริการในช่วงประกาศมาตรการเยียวยา

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 22/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง ผลการพิจารณาตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ 1800 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.0983_59----------22--------------4.12