แนวทางการดำเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 741/2559

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 18/2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง แนวทางการดำเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 741/2559 ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ สำนักงาน กสทช. ที่ 1 กทค. ที่ 2 กสทช. ที่ 3 บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ที่ 4 และบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ที่ 5 ผู้ถูกฟ้องคดี กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0921_59----------.18-------------5.2