การบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคมและการปรับปรุงแผนเลขหมาย

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง การบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม และการปรับปรุงแผนเลขหมายโทรคมนาคมเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมระยะยาว กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0852_59----------17-------------4.6