การปรับลดงบประมาณรายจ่ายและคำของบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจำปี 2559

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง การปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 และคำของบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจำปี 2559 ของสายงานกิจการโทรคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0784_59----------.16.59--------------5.2