พิจารณาแบบสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตของ บจ. ทริปเปิลทีฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคม (บริการอินเทอร์เน็ต) ของบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0791_59----------.16.59--------------4.6