การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) ย่านความถี่วิทยุ 22.00 – 26.65 GHz

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) ย่านความถี่วิทยุ 22.00 – 26.65 GHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม กทค. เสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.0767_59----------.15-------------4.10