พิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT 3G

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT 3G ประเภทเก็บค่าธรรมเนียม และค่าบริการล่วงหน้าของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก ในการนี้ กสทช. ประวิทย์ จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.0768_59----------.15-------------4.4