ไทยคมขอเพิ่มบริการขายต่อบริการรับส่งสัญญาณดาวเทียมแบบ Transmission Platform

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง การขอเพิ่มบริการขายต่อบริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมแบบ Transmission Platform ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.0507_59----------.-9.59--------------4.4