บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 29/2558 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 4.1 เรื่อง บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีข้อพิจารณาที่แตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0962_58-----------------------29--------------4.1