การกำหนดวันประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz

ในการประชุม กทค. นัดพิเศษครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง การกำหนดวันประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz กสทช. ประวิทย์ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0925_58--------------------------------.----------------2.58--------------4.1