การคืนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 24/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 วาระที่ 5.2 เรื่อง การดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานคลื่นความถี่ในย่าน 1800 MHz เพื่อการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่องการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0829_58-----------24.58--------------5.2