ปรับงบกลางปี 2558 ของสายงานโทรคมนาคม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 20/2558 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 วาระที่ 5.1 เรื่อง การปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 และคำของบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจำปี 2558 ของสายงานกิจการโทรคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0740_58----------.-20--------------5.1