พิจารณาผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 19/2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 วาระที่ 5.1 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบใน (ร่าง) คำสั่ง กสทช. เรื่อง ระบุผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะที่กำหนด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0722_58----------.19.58--------------5.1