พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งกรณีมีคำสั่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงการให้บริการคงสิทธิเลขหมาย

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 วาระที่ 4.13 เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของ เลขาธิการ กสทช. กรณีมีคำสั่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 6 ราย ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุงการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ถูกต้องหรือเหมาะสม ในวาระนี้ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นเพิ่มนอกเหนือจากมติที่ประชุม ดังนี้

------1003.10.0261_58-4.13