การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ได้ขอสงวนความคิดเห็นในหลายวาระการประชุม  ซึ่งขอเปิดเผยความเห็นไว้ดังต่อไปนี้

--------------------------------------9-2555