ร่างประมวลจริยธรรมของกรรมการกิจการกระจายเสียง,ขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนการวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2556  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.  มีความคิดเห็นต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมากในวารที่ 5.1 เรื่องขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนการวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2556 (ประเภทที่ 1)

10-2556-51

และ วาระที่ 5.6 เรื่องร่างประมวลจริยธรรมของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. …

20150219173915

และวาระอื่นๆ ดังนี้

---------_-------------------------_------------------------------------------------------------------------------------------------------_------------_------------------------_-------------------

 

อ่านรายงานการประชุมเพิ่มเติมได้ที่นี่