ความคืบหน้ามาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28  มกราคม 2557  วาระที่ 4.6 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการติดตามและกำกับดูแลดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ตั้งข้อสังเกตและมีความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นไว้ดังนี้

3_2557_46