มาตรการเยียวยาผลกระทบหลังสิ้นสุดสัญญาการให้บริการวิทยุระบบเซลลูล่า Digital PCN 1800

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 36/2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556 วาระที่ 4.2 เรื่องมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการภายหลังสิ้นสุดสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN 1800  และแนวทางการประชาสัมพันธ์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัททรูมูฟ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

36_2556__42