การปรับปรุงบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 22/2556 วันที่ 10 มิถุนายน 2556 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศามีความคิดเห็นเพิ่มเติม ในวาระที่ 4.1 เรื่องการปรับปรุงบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่  ในส่วนหมายเหตุของวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

22_2556__41