พิจารณาแผนคุ้มครองผู้ใช้บริการในการสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 35/2556 วันที่ 8 ตุลาคม 2556  ในวาระที่ 5.1 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนคุ้มครองผู้ใช้บริการในการสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับคลื่นความถี่ 1800 MHz  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุม จึงความคิดเห็นดังนี้

35_2556__51