ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม และแผนเลขหมายโทรคมนาคม

ตามที่ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2562 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ได้มีการบรรจุเรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม เป็นระเบียบวาระที่ 5.2.9 ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้มีการพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 23/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ในระเบียบวาระที่ 5.5 โดยที่ผมได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นดังนี้

ทช1006.20125_แนบ กสทช.21.62 วาระ 5.2.9