การกำหนดนิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.15 เรื่อง การทบทวนการกำหนดนิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นและมีข้อสังเกตเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ดังนี้

ทช1006.0561_62 กสทช.14.62 วาระ 5.2.15