ข้อห้ามการกระทำที่เป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.3 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศาได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0899_61 กสทช.21.61 วาระ5.2.3