การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.1 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นส่วนเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1006.0040_62 กสทช. 1.62 วาระ 5.2.1