การกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตเฉพาะสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.7 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตเฉพาะสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0632_61 กสทช. 15.61 วาระ 5.2.7