กสท โทรคมนาคม ขอเพิ่มบริการโครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.13 เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอเพิ่มบริการโครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0575_61 กสทช.13.61 วาระ 5.2.13