หลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.2 เรื่อง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740 – 1785 MHz/1835 – 1880 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมากในส่วนของหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตในบางประเด็น จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0363_61 กสทช.8.61 5.2.2