การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 22/2559

_22-59.2_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 22-59 _2_