การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 13/2559

2_13-59.1_ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ 13-59