การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 13/2558

----------------------------------.--------------------------13.2558-

ความเห็นต่าง

ร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2), มูลนิธินภาฯ ในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก, รายงานผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่าง ประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ, การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1122, รายงานการวิเคราะห์ระดับความมีประสิทธิภาพของการแข่งขันของตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง กำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และกำหนดมาตรการเฉพาะในการกำกับดูแล