พิจารณาร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 หลังรับฟังความคิดเห็น

as19.58

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 19/2558 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เป็นการนัดประชุมด่วนเพื่อพิจารณาวาระเรื่องร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่านความถี่ 1800 MHz ภายหลังจากการผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งเพิ่งยุติลงเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยประเด็นสำคัญที่น่าจับตาคือจะมีการนำความเห็นต่างๆ มาปรับปรุงร่างประกาศฉบับนี้อย่างไร และที่ประชุม กทค. จะมีมติอย่างไรต่อประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ทั้งประเด็นเรื่องข้อกำหนดเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน ซึ่งหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการกำหนดเกณฑ์การถือครองคลื่นสูงสุด (Overall Spectrum Cap) เพราะอาจเป็นการกีดกันผู้ให้บริการบางรายในการเข้าร่วมประมูลและสุ่มเสี่ยงให้เกิดการฟ้องร้องในภายหลัง ประเด็นเรื่องราคาตั้งต้นในการประมูลที่มีผู้เสนอว่าควรตั้งต้นที่ 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินมูลค่าคลื่น และประเด็นสำคัญอย่างเรื่องการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ทั้งเรื่องความครอบคลุมโครงข่าย เงื่อนไขทางด้านความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและคุณภาพบริการ การกำหนดอัตราค่าบริการเป็นการล่วงหน้า การคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงโดยไม่ปัดเศษ เป็นต้น ซึ่งในประเด็นนี้เอง นายกรัฐมนตรีก็ได้เคยบัญชาผ่านสำนักงาน กสทช. เมื่อครั้งให้ความเห็นชอบแนวทางเตรียมการในการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม โดยมีการเน้นย้ำว่าผู้ใช้บริการต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ขึ้นราคา และให้กำหนดค่าใช้บริการไว้ล่วงหน้า ลดความเหลื่อมล้ำ

1800.19.58