ชวนอ่าน!สรุปรายงานเวที “แนวทางและข้อเสนอแนะต่อโครงการสนับสนุนปชช.เปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิตอล”

Page

Report_11-06-58Cenjury

ดาวน์โหลดเอกสาร
การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
และนโยบายที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ
เรื่อง “แนวทางและข้อเสนอแนะต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิตอล”
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
*******************************
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น. กล่าวต้อนรับ โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.
๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๐ น. กล่าวเปิดงาน โดย กรรมการ กสทช.
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช.
๐๙.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. “แนวทางและข้อเสนอแนะต่อโครงการสนับสนุนประชาชน ในการเปลี่ยนผ่านการรับชม
ทีวีดิจิตอล”
วิทยากร :
นายฉันทพัทธ์ ขำโคกกรวด ผู้อำนวยการพัสดุและบริการทรัพย์สิน สนง. กสทช.
นายกำพุธ อยู่คง บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
ผู้แทนกรมการปกครอง
นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
นางสาวชลดา บุญเกษม คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มรองผู้บริโภค
ภาคประชาชน
นางมณี จิรโชติมงคลกุล เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯ
นายสมชาย เปรื่องวิริยะ ประธานชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอล ทีวี ภาคพื้นดิน 2558
ผู้ประกอบการโครงข่าย (กองทัพบก, ไทยพีบีเอส, อสมท., กรมประชาสัมพันธ์)
คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล
ดำเนินรายการ นางสาวทวินันท์ คงคราญ สถานีโทรทัศน์ ททบ.5
๑๒.๐๐ – ๑๒.๑๕ น. สรุปผลการประชุม/ปิดการประชุม

------------------1
------------------2
------------------3
------------------4