แก้คำผิด ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของเลขาธิการ กสทช. พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เอกสารแนบท้าย หน้า ๑๔]