ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗