ประกาศประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกพนักงานประเภทตำแหน่งปฏิบัติการ และลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. และเกณฑ์การตัดสิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗