แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการเพิ่มเติมกรณี บริษัท ซีทีเอซ เคเบิล ทีวี ยกเลิกช่องรายการ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.27 เรื่อง แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการเพิ่มเติมกรณี บริษัท ซีทีเอซ เคเบิล ทีวี จำกัด แจ้งยุติการให้บริการช่องรายการทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0197_61-กสทช.3.61-วาระ-5.1.27